กระบวนการปิดศาลพระศาสนจักร
กรณีแต่งตั้งคุณพ่อการ์โล เดลลา โตร์เร เป็นบุญราศีและนักบุญ

วันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม  2014
ณ  บ้านศูนย์กลางสถาบันธิดาพระราชินีมาเรีย   อาคารเอ็มมานูแอล

          คุณแม่เกสร  ฉายแก้ว  และแขกผู้มีเกียรติได้ต้อนรับพระอัครสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์เกรียงศักดิ์  โกวิทวาณิช  พระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  ซึ่งท่านได้เปิดนิทรรศการประวัติคุณพ่อการ์โล  ผู้ก่อตั้งสถาบันของเรา  หลังจากนั้นเวลา 10.00 น. พระอัครสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์เกรียงศักดิ์  โกวิทวาณิช  เป็นประธานในพิธีปิดกระบวนการศาลพระศาสนจักรแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ กรณีแต่งตั้งคุณพ่อการ์โล เดลลา โตร์เร ข้ารับใช้พระเจ้า  เป็นบุญราศีและนักบุญ  เมื่อจบพิธีการนี้แล้วเราจะได้ส่งเรื่องของคุณพ่อการ์โลไปยังกรุงโรม  ส่วนที่กรุงโรมนั้นจะมีกระบวนของการดำเนินเรื่องของคุณพ่อการ์โลต่อไป            ใน พิธีการปิดกระบวนการศาลพระศาสนจักรในวันนี้  เป็นวันประวัติศาสตร์ของพระศาสนจักรไทยและของสถาบันธิดาพระราชินีมาเรีย  และของครอบครัวซาเลเซียน  หลังจากที่ได้มีการเปิดศาลพระศาสนจักรไปเมื่อ วันที่ 12 มิถุนายน  2012  นับตั้งแต่นั้นมาคณะกรรมการศาลได้ทำงานอย่างหนักและต่อเนื่อง  จนบัดนี้การทำงานของคณะกรรมการศาลได้เสร็จสิ้นลงแล้ว  และพร้อมที่จะส่งมอบเอกสารต่อไปยังกรุงโรม  เพื่อให้สมณกระทรวงว่าด้วยนักบุญพิจารณาและดำเนินการต่อไป
ใน พิธีการปิดศาลพระศาสนจักรนี้คุณพ่อบรรจง  สันติสุขนิรันดร์  Vice Postulator ในกระบวนการดำเนินเรื่องกรณีคุณพ่อการ์โล  ได้รายงานกระบวนการดำเนินการขั้นตอนต่างๆ พอสังเขป  หลังจากนั้นเข้าพิธีการปิดศาลพระศาสนจักรแห่งอัครสังฆมณทลกรุงเทพฯ อย่างเป็นทางการ  ซึ่งสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีและสง่างาม  เป็นบรรยากาศที่ชวนให้เราได้ร่วมจิตร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกันในทุกฝ่าย  เพื่อให้กรณีแต่งตั้งคุณพ่อการ์โ]  เดลลา  โตร์เร  บรรลุเป้าหมาย  ซึ่งนั่นก็คือคุณพ่อได้รับการประกาศให้เป็นบุญราศีและเป็นนักบุญต่อไปเราจึงรู้สึกขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับวันประวัติศาสตร์นี้และร่วมใจกันวอนขอพระพร จากพระเจ้าได้โปรดให้กระบวนการแต่งตั้งคุณพ่อการ์โล  เดลลา  โตร์เร  เป็นที่พอพระทัยและดำเนินต่อไปด้วยความราบรื่นและสำเร็จไปด้วยดี

 

สถาบันธิดาพระราชินีมาเรีย
 247   ซ.จันทน์ 27สะพาน 3 สาทร กรุงเทพฯ 10120   
โทร. 0-2674-9451-2   โทรสาร 0-2674-9450   
webmaster: wwwdqmi@gmail.com