สถาบันธิดาพระราชินีมาเรีย
 247   ซ.จันทน์ 27สะพาน 3 สาทร กรุงเทพฯ 10120  
โทร. 0-2674-9451-2   โทรสาร 0-2674-9450

webmaster: wwwdqmi@gmail.com