เป้าหมายและและพันธกิจการติดตามพระเยซูคริสตเจ้า

             สมาชิกในสถาบันธิดาพระราชินีมาเรียผู้นิรมล มีเป้าหมายในการติดตามพระคริสตเจ้าอย่างใกล้ชิด (Sequela Christi) เพื่อฟื้นฟูและเผยแผ่พระอาณาจักรของพระเจ้าและมีพันธกิจที่จะสานต่อความรักของพระองค์ในสังคมปัจจุบัน ในการประกาศข่าวดีแห่งพระวรสารทั้งด้วยการภาวนาและการทำงาน ภายใต้การทรงนำของพระราชินีมาเรียผู้นิรมล
            ด้วยความสำนึกในความรักเมตตาของพระเจ้า ธิดาพระราชินีมาเรียผู้นิรมล จึงน้อมรับพระคุณแห่งการเรียก ด้วยการดำเนินชีวิตที่มุ่งสู่ความครบครันแห่งชีวิตคริสตชน เป็นประจักษ์พยานแห่งความรักของพระเจ้าในสังคมที่เราดำเนินชีวิตอยู่ และเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้า พระผู้สร้างและพระผู้ไถ่ 

จิตตารมณ์ของสถาบัน

             ธิดาพระราชินีมาเรียผู้นิรมล ยึดองค์พระเยซูคริสตเจ้าเป็นศูนย์กลาง มีความศรัทธาต่อศีลมหาสนิทและ ความรักภักดีต่อพระมารดามารีย์ ดำเนินชีวิตด้วย “การภาวนาและทำงาน”
             เพื่อบรรลุถึงจิตตารมณ์นี้ สมาชิกต้องดำเนินชีวิตเป็นประจักษ์พยานเชิงประกาศก ถึงคุณค่า ชีวิตคริสตชนและพระวรสาร มีความมุ่งมั่นที่จะเจริญชีวิตในจิตตารมณ์ที่คุณพ่อการ์โล เดลลา โตร์เร ได้มอบให้ด้วยความซื่อสัตย์ เข้มแข็งและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันตามแบบอย่างครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ที่นาซาเร็ธ