บ้านอบรม และการรับผู้สมัคร

การรับผู้สมัคร

ผู้สมัคร

 • รับสตรีคาทอลิกทั้งที่โสดและม่าย (ไม่มีพันธะครอบครัว)
 • รับเด็กหญิงคาทอลิกที่สนใจ

            การอบรมในสถาบันธิดาพระราชินีมาเรีย มุ่งช่วยเด็กหญิงและเยาวชนหญิงให้มีโอกาสพัฒนาตนเอง และเจริญเติมโตในชีวิตคริสตชนอย่างลึกซึ้ง เป็นโอกาสให้พวกเขาค้นพบกระแสเรียกที่แท้จริงในชีวิต โดยเฉพาะอย่างยื่งกระแสเรียกในการมอบอุทิศตนทั้งครบแด่พระเจ้า และกล้าหาญที่จะตอบรับกระแสเรียก ที่พระเจ้าได้มอบให้ไม่ว่ากระแสเรียกนั้นจะเป็นอย่างไร
            เพื่อให้การอบรมในสถาบันของเรามีประสิทธิผลอย่างแท้จริง จึงจัดขั้นตอนการอบรมดังต่อไปนี้

 • การเริ่มเรียนรู้จักสถาบันและฝึกดำเนินชีวิตในจิตตารมณ์ของเรา
 • การอบรมเพื่อเป็นผู้สมัครในสถาบัน
 • การอบรมขั้นพื้นฐานเพื่อเตรียมปฏิญาณถวายตัวแด่พระเจ้า
 • การอบรมเข้มข้นในฐานะสมาชิกผู้ปฏิญาณตนชั่วคราว

บ้านอบรมของสถาบัน

บ้านแม่พระสายประคำกรุงเทพฯ

 • ขั้นการอบรมแรกเริ่มรู้จักชีวิตสถาบัน
 • เป็นผู้กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. เด็กหญิงคาทอลิก จบชั้นปะถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป
 2. มีจุดมุ่งหมายที่จะฝึกหัดและพัฒนาตน เพื่อรับใช้พระเจ้า
 3. มีความศรัทธาในชีวิตศาสนา เช่น ไปวัด แก้บาป รับศีลมหาสนิทเป็นประจำ และสวดสายประคำ
 4. มีสติปัญญาดีและสนใจศึกษาเล่าเรียน
 5. มาจากครอบครัวที่มีความศรัทธาและเอาใจใส่ในชีวิตศาสนา
 6. มีบุคลิกภาพเหมาะสม มีสุขภาพดีทั้งกายและใจ ไม่มีโรคประจำตัว
 7. มีความประพฤติดี เสียสละ มีความขยันขันแข็ง และมีความรับผิดชอบ
 8. มีความซื่อสัตย์ โปร่งใส
 9. มีนิสัยร่าเริง เปิดเผย จริงใจ และพร้อมที่จะพัฒนาตนเอง
 10. มีระเบียบวินัยในตนเอง

ผู้สนใจติดต่อที่  ผู้นำกลุ่มบ้านแม่พระสายประคำ
                          247 โรงเรียนพระแม่มารีสาทร
                          ซ.จันทร์ 27 เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
                          โทร. 09-3935-5657

บ้านพระแม่มารี ราชบุรี

                 บ้านพระแม่มารี ราชบุรี เป็นสถานที่สำหรับอบรมบรรดาเยาวชนหญิงที่จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย ซึ่งสนใจจะติดตามกระแสเรียก ชีวิตการเจิมถวายตัว โดยเฉพาะการเป็นฆราวาสผู้รับการเจิมถวายตัว ในสถาบันธิดาพระราชินีมาเรีย โดยแบ่งเป็นสองขั้นการอบรม คือ

 • การอบรมเพื่อเป็นผู้สมัครในสถาบัน
 • การอบรมขั้นพื้นฐานเพื่อเตรียมปฏิญาณถวายตัวแด่พระเจ้า

การเป็นผู้สมัคร

                เป็นขั้นการอบรมในสถาบันที่รับบุคคลผู้สนใจ เพื่อเตรียมเข้ารับการอบรมขั้นพื้นฐาน เป็นการเริ่มต้นประสบการณ์ชีวิตของธิดาพระราชินีมาเรีย พวกเขาจะได้รับความช่วยเหลือให้รู้จักตนเองมากขึ้น พร้อมกับพัฒนาชีวิตฝ่ายจิต และชีวิตคริสตชนให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น จนสามารถเข้าใจถึงกระแสเรียก ที่เรียกร้องให้บรรลุความศักดิ์สิทธิ์ครบครันของคริสตชน รู้จักฟังเสียงเรียกของพระเจ้า ในการตัดสินใจเลือกทางชีวิตของตนเองอย่างสอดคล้อง กับพระประสงค์ของพระเจ้า การเป็นผู้สมัครในสถาบันธิดาพระราชินีมาเรียผู้นิรมล ยังหมายความว่า พวกเขาเป็นผู้มีความตั้งใจแน่วแน่ ที่จะดำเนินชีวิตในกระแสเรียกธิดาพระราชินีมาเรีย พวกเขาจะได้รับความช่วยเหลือให้รู้จักทบทวน ฝึกฝนการไตร่ตรองชีวิต หมั่นสำรวจความเข้าใจในกระแสเรียกของตน มีอิสระในการตัดสินใจด้วยตนเองอย่างแท้จริง และที่สุดสามารถสมัครใจเดินตามกระแสเรียกของพระเจ้าได้อย่างเด็ดเดี่ยว ทั้งหมดนี้เป็นการเตรียมผู้รับการอบรมมุ่งสู่ประสบการณ์ชีวิตการเจิมถวายตัว เพื่ออุทิศตนรับใช้พระเจ้า ด้วยการเป็นผู้ประกาศอารยะธรรมความรัก ดำเนินชีวิตเป็นประจักษ์พยานทรงชีวิต เป็นเกลือ เชื้อแป้ง และแสงสว่าง ตามจิตตารมณ์ที่คุณพ่อการ์โลได้มอบให้ 

การอบรมขั้นพื้นฐาน

               เป็นการเริ่มต้นประสบการณ์ในวิถีชีวิตของสถาบันอย่างเข้มข้นและเป็นทางการ เป็นการเริ่มต้นประสบการณ์ชีวิตของธิดาพระราชินีมาเรีย ในฐานะที่เป็นฆราวาสผู้รับการเจิมถวายตัว พวกเขาจะได้รับความช่วยเหลือให้รู้จักตนเองอย่างลึกซึ้ง พร้อมกับการอบรมชีวิตฝ่ายจิต โดยเฉพาะการดำเนินชีวิตการติดตามพระคริสตเจ้า ด้วยการปฏิบัติข้อแนะนำแห่งพระวรสาร ทั้งในการกระทำและการมีทัศนคติที่ต้องการอุทิศตนแด่พระเจ้า ตามพระพรพิเศษและจิตตารมณ์ของสถาบัน และฝึกปฏิบัติตนตามธรรมประเพณีอันดีงามของสถาบัน จนสามารถเข้าใจถึงกระแสเรียกธิดาพระราชินีมาเรีย ที่เรียกร้องให้บรรลุความศักดิ์สิทธิ์ครบครันของคริสตชน และตัดสินใจมอบอุทิศตนติดตามพระคริสตเจ้าในสถาบันได้อย่างอิสระและมั่นใจ การเป็นผู้รับการอบรมขั้นพื้นฐาน ยังหมายความว่าพวกเขาเป็นผู้มอบยินดีอุทิศตน ดำเนินชีวิตติดตามพระคริสตเจ้าในสถาบันธิดาพระราชินีมาเรีย และจะได้รับความช่วยเหลือให้รู้จักทบทวน ฝึกฝน ไตร่ตรองชีวิต โดยเฉพาะในกระแสเรียกการเจิมถวายตัว ฝึกปฏิบัติคุณธรรมความเชื่อ ความหวัง และความรัก การภาวนาและเจริญชีวิตต่อพระพักตร์พระเจ้าเสมอ การจัดสละและเสียสละ การรับฟังพระวาจาของพระเจ้า อาจจะนำไปสู่ความก้าวหน้าในความศักดิ์สิทธ์ครบครันตามแบบอย่างชีวิตของผู้ก่อตั้งสถาบัน

             ทั้งหมดนี้จะกลับกลายเป็นวิถีการเดินทางในประสบการณ์ชีวิตการเจิมถวายตัว ที่ยินดีมอบอุทิศตนรับใช้พระเจ้าด้วยการเป็นผู้ประกาศอารยะธรรมความรัก เป็นประจักษ์พยานทรงชีวิต เป็นเกลือ เชื้อแป้ง และแสงสว่าง ตามจิตตารมณ์ที่คุณพ่อการ์โลได้มอบให้

ผู้สนใจติดต่อที่   ผู้นำกลุ่มบ้านพระแม่มารี ราชบุรี
                            232 หมู่10 ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก
                            จ.ราชบุรี 70130 

หมายเหตุ    ผู้สนใจที่เป็นสตรีโสดหรือม่าย ติดต่อสอบถามโดยตรงที่สถาบันหรือผ่านสมาชิกของสถาบัน