เครือข่ายลูกพ่อการ์โล
[Fr. Carlo Network]

                สถาบันธิดาพระราชินีมาเรียผู้นิรมล (DQM) ได้จัดให้มีเครือข่ายลูกพ่อการ์โล (Fr. Carlo Network) ขึ้น เพื่อแสวงหาผู้สนใจเข้ามาร่วมเป็นเครือข่าย กับสมาชิกสถาบันธิดาพระราชินีมาเรียผู้นิรมล ในงานสานต่อพระพรพิเศษและจิตตารมณ์ของคุณพ่อการ์โล เดลลา โตร์เร ผู้ก่อตั้งสถาบันธิดาพระราชินีมาเรียผู้นิรมล เพื่อเผยแผ่คุณค่าพระวรสาร ด้วยจิตตารมณ์ของสถาบันไปยังครอบครัว ชุมชนและสังคม

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเพิ่มผู้ร่วมอุดมการณ์ในการสานต่อจิตตารมณ์ของคุณพ่อการ์โล ในความรักต่อพระเจ้า พระแม่มารีย์ และเพื่อนพี่น้อง
  2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เครือข่ายผู้ร่วมอุดมการณ์ร่วมมือกันดำเนินภารกิจในการขยายจิตตารมณ์ของสถาบันให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง
  3. เพื่อเครือข่ายผู้ร่วมอุดมการณ์ดำเนินชีวิตเป็นแบบอย่างตามคุณค่าพระวรสารด้วยการเป็น “เกลือ เชื้อแป้ง และแสงสว่าง” ท่ามกลางโลก
  4. เพื่อพบปะ แบ่งปันประสบการณ์ ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันระหว่างผู้ร่วมอุดมการณ์

คุณสมบัติและภารกิจของสมาชิกเครือข่ายลูกพ่อการ์โล

           สมาชิกเครือข่ายลูกพ่อการ์โล (Fr. Carlo network) เป็นฆราวาสหญิง-ชาย ที่เคยรู้จักกับคุณพ่อการ์โล เดลลา โตร์เร หรือสมาชิกสถาบันธิดาพระราชินีมาเรียผู้นิรมลที่ท่านก่อตั้งขึ้นมา และมีความปรารถนาจะเป็นคนหนึ่งที่ร่วมมือกับสมาชิกในสถาบัน เพื่อสานต่อพระพรพิเศษและจิตตารมณ์ของคุณพ่อ
          สมาชิกเครือข่ายลูกพ่อการ์โล จะให้ความร่วมมือและร่วมใจกันปฏิบัติภารกิจของตน ดังนี้

                 1. ร่วมกันสรรหาและสร้างเครือข่ายของผู้ร่วมอุดมการณ์เพื่อร่วมมือกับสถาบันในการกระทำพันธกิจการเผยแผ่คุณค่าของพระอาณาจักรพระเจ้า ทั้งในบ้าน ในชีวิตและการงานของตน
                 2. ร่วมเผยแผ่จิตตารมณ์ของคุณพ่อการ์โล เดลลา โตร์เร ในความรักต่อพระเจ้า แม่พระ และเพื่อนพี่น้อง โดยพยายามดำเนินชีวิตในอารยธรรมแห่งความรัก เช่น เป็นผู้ริเริ่มสร้างมิตรภาพด้วยท่าทีเป็นกันเองเหมือนพี่น้องในครอบครัว
มีความสุภาพอ่อนโยน ใจดี เสียสละ
                3. ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมงานกับสมาชิกของสถาบัน ตามกำลังความสามารถและโอกาส เพื่อพบปะ แบ่งปันประสบการณ์และปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน
               4. ศึกษาเรื่องราวชีวิตของคุณพ่อการ์โล เดลลา โตร์เร นำคำสอนและแบบอย่างของท่านมาปฏิบัติ

               แม้การเป็นสมาชิกเครือข่ายลูกพ่อการ์โล จะเน้นบทบาทการเป็นผู้ให้ กระนั้นก็ดี สมาชิกสถาบันธิดาพระราชินีมาเรียผู้นิรมลจะร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณและภาวนาให้เป็นพิเศษสำหรับสมาชิกเครือข่ายฯ ทุกท่าน ในทุกครั้งที่มีการฟื้นฟูจิตใจ

ตราสัญลักษณ์เครือข่ายลูกพ่อการ์โล

              สายประคำ หมายถึง การภาวนาที่คุณพ่อการ์โลสอนให้สวดและเป็นการแสดงความรัก และวางใจต่อพระแม่มารีย์

              ฟันเฟือง หมายถึง การร่วมมีส่วนในการสานต่องาน และจิตตารมณ์ ของคุณพ่อการ์โล และขับเคลื่อนไปด้วยกัน

              กิ่งและใบที่ต่อเนื่องมาจากสายประคำ หมายถึง การภาวนาบท ‘วันทามารีย์’ วันละ 3 บท (ปฏิบัติตามความสมัครใจ) เพื่อวอนขอพระพรสำหรับตนเอง สมาชิกเครือข่ายลูกพ่อการ์โล และพันธกิจของสถาบันธิดาพระราชินีมาเรียผู้นิรมล ซึ่งเป็นการรวมพลังของคำภาวนาเพื่อชีวิตและสิ่งต่างๆ ที่กระทำจะงอกงาม เติบโต นำความสดชื่นยินดีไปในทุกที่และต่อเนื่องกันไป

              รูปโลกและแสงสีขาว หมายถึง ผู้ร่วมอุดมการณ์เครือข่ายลูกพ่อการ์โลไม่ว่าจะอยู่ที่ใด หรือทำงานอะไรในโลกพร้อมสร้างความใหม่และความดีในสังคม ด้วยการปฏิบัติตนในการเป็น “เกลือ เชื้อแป้ง และแสงสว่าง” และด้วยทัศนคติของการเป็นผู้สร้างสะพานแห่งมิตรภาพ ร่วมมือกันขยายจิตตารมณ์ของสถาบันธิดาพระราชินีมาเรียผู้นิรมลให้เป็นที่รู้จัก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สมัครเข้าร่วมเครือข่ายลูกพ่อการ์โล

ใบสมัครร่วมเครือข่ายลูกพ่อการ์โล