สารคุณพ่อการ์โล เดลลา โตร์เร ปีที่ 2 ฉบับที่ 14 กรกฎาคม-สิงหาคม 2557/2014

ให้เราดำเนินชีวิตเยี่ยงบุตรแท้จริงของพระเจ้า และเยี่ยงศิษย์ของพระเยซูเจ้า เพื่อให้ชีวิตของพระเยซูเจ้าปรากฎในตัวเรา (คุณพ่อการ์โล…