สารสายประคำนำชีวิต ปีที่ 32 ฉบับที่ 142 พฤษภาคม-มิถุนายน 256/2020

…เรายังได้วิงวอนพระบิดาของเรา ขอทรงกรุณาแสดงน้ำพระทัยของพระองค์ให้เราทราบด้วย คือว่าตลอดเวลาที่เราจะอาศัยอยู่ที่บ้านนาซาเร็ธนั้น พระองค์ทรงพอพระทัยให้เรารนนิบัติพระองค์อย่างไร…