สารสายประคำนำชีวิต ปีที่ 33 ฉบับที่ 146 มีนาคม-เมษายน 2564/2021

…พระบิดาได้สัญญากับเราว่า จะประทานให้ทุกประการและความจริงพระบิดามิได้ละเว้นที่จะประทานให้ทุกวัน แม้ว่าพี่น้องของเราส่วนมากรับพระหรรษทานนี้แล้วนำไป ใช้ในทางที่ผิด…