สารสายประคำนำชีวิต ปีที่ 32 ฉบับที่ 135 มกราคม- กุมภาพันธ์ 2562/2019

…เราได้ภาวนาต่อพระบิดาของเราว่า “เราได้รักและสงสารบรรดาผู้ที่ได้ประสบดวามทุกข์ทรมานเพราะความรักต่อเรา ดังนั้น ขอพระองค์ได้ทรงกรุณาสงสารพวกเขาทุกคน…